Bước 1:  Bấm vào ô tìm kiếm kích thước mùng mà bạn mong muốn Vd: 3m2
Tự động  sinh ra các loại vải mùng có kích thước mong muốn của bạn. Bấm vào và đặt hàng